Nieuws

Legaten aan goede doelen fiscaalvriendelijker maken

Mensen die een deel van hun vermogen aan een goed doel nalaten, moeten daarvoor beloond worden, vinden Vlaams parlementsleden Katrien Schryvers en Peter Van Rompuy van cd&v. “Wanneer men bij leven een schenking doet aan een goed doel, kan men rekenen op een belastingvermindering van 45 procent op het geschonken bedrag. Wie ervoor kiest om na zijn dood iets te doneren aan een goed doel, krijgt geen enkele fiscale beloning meer”, aldus Schryvers en Van Rompuy. De parlementsleden hebben een concreet voorstel om het opnemen van goede doelen in het testament te blijven aanmoedigen door er een voordeel aan te koppelen voor erfgenamen.

Minder lang wachten op begeleid bezoek voor kinderen na (v)echtscheiding

In een neutrale bezoekruimte kunnen kinderen na een (v)echtscheiding onder begeleiding het contact met één van de ouders heropbouwen. De wachttijd voor het gebruik van zo een neutrale bezoekruimte is de voorbije jaren gedaald van 7 maanden naar 5 maanden. “Maar elke dag wachten is er één te veel. Hoe langer een problematische situatie blijft aanhouden zonder ondersteuning, hoe moeilijker het herstel wordt”, zegt Vlaams parlementslid Katrien Schryvers, die de cijfers opvroeg. Zij pleit dan ook voor het voorzien van voldoende capaciteit, zodat de wachttijden verder kunnen afnemen.

Meer pleegkinderen studeren verder in het hoger onderwijs

Steeds meer jongeren die in een pleeggezin verblijven, volgen ook hoger onderwijs binnen de pleegzorgsituatie. Sinds de inwerkingtreding van het decreet pleegzorg, waarvan Vlaams parlementslid Katrien Schryvers hoofdindiener was, steeg hun aantal van 96 in het academiejaar 2015-2016 tot 329 in het voorbije academiejaar, een stijging van maar liefst 242,7 procent. Dat vernam Schryvers in antwoord op parlementaire vragen die ze hierover stelde. “Ongetwijfeld heeft de automatische toekenning van een studietoelage en het feit dat we pleegzorg mogelijk hebben gemaakt tot de leeftijd van 25 jaar, aan de basis hiervan. De decretale maatregelen missen dus hun effect niet”, aldus Schryvers.

Website ‘Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord!’ blijft nieuwe bezoekers trekken

In het vijfde bestaansjaar van de website ‘Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord’ (mei 2022 – april 2023), zochten 6.728 mensen er naar informatie. Het merendeel daarvan (87%) waren nieuwe bezoekers, zo vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v). “Dat bewijst dat veel mensen echt wel vragen hebben over het thema”, aldus Schryvers, die blijft wijzen op het belang van zulke laagdrempelige hulpverlening en de bekendmaking ervan.

Vraag naar kraamzorg nog nooit zo hoog

Het aantal dossiers kraamzorg steeg in 2022 tot 16.677. Dat waren er 329 meer dan in 2021 en daarmee ook een nieuw record. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits. De vraag naar kraamzorg blijft stijgen. Een beetje hulp na de geboorte kan voor gezinnen met een pasgeboren baby dan ook een wereld van verschil maken.

Zorgwonen in een aparte unit moet gemakkelijker worden

Sinds bijna twee jaar is het mogelijk om via een eenvoudige melding een tijdelijke zorgwoning te creëren in een bijgebouw bij een bestaande woning of in een afzonderlijke unit in de tuin. De beperking in de tijd die het decreet daar nu bij voorziet (3 jaar, één keer verlengbaar met 3 jaar), houdt veel geïnteresseerden echter tegen om te investeren in deze vorm van nabije zorg. Vlaams parlementslid Katrien Schryvers pleit er daarom voor om mantelzorgers en zorgbehoevenden de garantie te geven om de zorgwoning ook na zes jaar te kunnen behouden als de zorgsituatie langer duurt. In zo’n gevallen moeten mensen de zekerheid kunnen krijgen dat de zorgwoning kan blijven, en dit zolang de zorgsituatie blijft bestaan. Daarnaast wil het parlementslid ook een tussenkomst in huur voorzien voor een mobiele mantelzorgwoning voor mensen met een beperkt inkomen. Op die manier willen we deze vorm van nabije zorg voor meer mensen mogelijk maken.

Leegstaande assistentiewoningen openstellen voor andere doelgroepen

Vandaag staan in Vlaanderen heel wat assistentiewoningen leeg. Tegelijkertijd kampen veel zorgvoorzieningen met plaatsgebrek en heerst er op de reguliere woonmarkt een ware wooncrisis. In een nieuw voorstel pleit Vlaams parlementslid Katrien Schryvers ervoor om assistentiewoningen open te stellen voor andere doelgroepen, zoals mensen met een beperking, maar ook een bepaald aandeel te laten bewonen door mensen die mee zorg opnemen. Een win-win op alle vlakken: het biedt een antwoord op de leegstandsproblematiek in assistentiewoningen én het zorgt voor meer intergenerationele samenwerking. Een meerwaarde voor de hele samenleving.

Tevreden dat kotlabel er eindelijk komt

Vrijdag 14 juni 2023 besliste de Vlaamse regering dat er in elke studentenstad één uniform kotlabel komt.

Uitbreiding toezicht op de naleving van rechten van kinderen en jongeren in gesloten instellingen

De bevoegdheden van de Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen worden uitgebreid naar voorzieningen waarin kinderen en jongeren verblijven met ernstige gedrags- en emotionele problemen (GES+-voorzieningen). Daartoe heeft Katrien Schryvers in het Vlaams parlement een voorstel van decreet ingediend. De rechten van kinderen en jongeren moeten altijd gerespecteerd worden. Met deze wijzigingen breiden we die waarborgen uit.

Cd&v wil ouderenmishandeling opnemen in opleiding zorgverleners en in campagnes

Elke week komen er gemiddeld 22 meldingen van geweld bij ouderen binnen in Vlaanderen, zo raakte vandaag bekend. Volgens Vlaams parlementslid Katrien Schryvers is dit een onderschatting van een problematiek die heel vaak onder de radar blijft. In het nieuwe ouderenplan dat cd&v de komende weken lanceert is één van de prioriteiten de aanpak van ouderenmis(be)handeling. Zo wil cd&v ouderenmishandeling opnemen in de opleiding voor zorgverleners én in campagnes rond huiselijk geweld. Door meer over mishandeling van ouderen te spreken zal dit probleem ook sneller gedetecteerd worden.