Pagina's met de tag "gezin"

Schooltoeslag voor bijna 5000 pleegkinderen

4.965 pleegkinderen krijgen dit schooljaar automatisch een schooltoeslag omdat ze langer dan een jaar in een pleeggezin verblijven. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers bekwam in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister voor Welzijn Hilde Crevits (cd&v). Sinds drie schooljaren wordt die schooltoeslag ook toegekend aan pleegkinderen die doorheen het schooljaar van pleeggezin veranderen. Dat is dit schooljaar het geval voor 305 leerlingen.

Met campagne ‘Goede afspraken? Goede partners’ vechtscheidingen voorkomen

Onder het motto ‘Goede afspraken? Goede partners’ roept Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) steden en gemeenten op om partners die wettelijk gaan samenwonen proactief te informeren over de mogelijkheden om afspraken vast te leggen die van belang kunnen zijn wanneer de relatie zou eindigen. “Goede afspraken kunnen later grote discussies en zelfs vechtscheidingen voorkomen. We moeten het taboe doorbreken”, zegt Schryvers.

op vijf jaar tijd meer dan verdubbeling in de moeder-babyeenheid van PC Bethanië

In 2023 registreerden de gespecialiseerde moeder-babyeenheden in Zoersel en in Sint-Denijs-Westrem 187 aanmeldingen meer dan in 2022. Dat is een stijging van 32,5%, zo blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) opvroeg bij Vlaams minister voor welzijn Hilde Crevits. De toename is wellicht mee het effect van een breder verspreide en meer systematische screening en detectie binnen de Vlaamse ziekenhuizen en perinatale netwerkpartners. De wachttijd tussen een aanmelding en de effectieve opstart van een behandeling stijgt echter ook, in het bijzonder voor de thuisbehandeling volgens de info die Schryvers verkreeg. “Het is dus een goede zaak dat minister Crevits extra middelen voorzien om deze modules structureel te versterken”, aldus het parlementslid.

Ook sterrenkindjes hebben bestaansrecht

Kindjes die stil geboren worden, moeten ook geregistreerd kunnen worden, ongeacht de duur van de zwangerschap, vindt Vlaams parlementslid Katrien Schryvers. Op deze Wereldlichtjesdag doet Schryvers dan ook een oproep aan bevoegd Vlaams minister Rutten om alle lokale besturen aan te sporen een sterrenregister te openen. “De registratie van een stilgeboren kindje in een sterrenregister genereert geen juridische of burgerrechtelijke gevolgen, maar kan wel heel belangrijk zijn in het verwerkingsproces van de betrokken ouders”, aldus Schryvers. Het parlementslid pleit daarenboven voor het eenvoudig toekennen van rouwverlof aan alle sterrenouders, ongeacht de duur van de zwangerschap.

Elk jaar meer pleegzorgtrajecten opgestart, maar toename verschilt aanzienlijk per provincie

In 2022 liepen er in totaal 10.908 pleegzorgtrajecten in Vlaanderen. 2222 daarvan werden in de loop van 2022 nieuw opgestart. Het aantal unieke, nieuw opgestarte pleegzorgplaatsingen op één jaar steeg zo tegenover 2017 met 41,71 procent, dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers opvroeg bij Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits. Hoewel in alle provincies sprake is van een toename, gaan achter de cijfers toch wel grote provinciale verschillen schuil. Zo is het aantal jaarlijks nieuw opgestarte pleegzorgplaatsingen in West-Vlaanderen meer dan verdubbeld tussen 2017 en 2022, terwijl er in de provincie Antwerpen slechts sprake is van een stijging van 10 procent in die periode. “Wat de reden is voor deze verschillen is onduidelijk”, aldus Schryvers. Zij pleit ervoor om in alle regio’s in gelijke mate te blijven inzetten op deze vorm van hulpverlening “De opvang in een pleeggezin is, zeker voor jonge kinderen, vaak veel meer aangewezen is dan een verblijf in een jeugdinstelling”, zo zegt zij.

Minder lang wachten op begeleid bezoek voor kinderen na (v)echtscheiding

In een neutrale bezoekruimte kunnen kinderen na een (v)echtscheiding onder begeleiding het contact met één van de ouders heropbouwen. De wachttijd voor het gebruik van zo een neutrale bezoekruimte is de voorbije jaren gedaald van 7 maanden naar 5 maanden. “Maar elke dag wachten is er één te veel. Hoe langer een problematische situatie blijft aanhouden zonder ondersteuning, hoe moeilijker het herstel wordt”, zegt Vlaams parlementslid Katrien Schryvers, die de cijfers opvroeg. Zij pleit dan ook voor het voorzien van voldoende capaciteit, zodat de wachttijden verder kunnen afnemen.

Meer pleegkinderen studeren verder in het hoger onderwijs

Steeds meer jongeren die in een pleeggezin verblijven, volgen ook hoger onderwijs binnen de pleegzorgsituatie. Sinds de inwerkingtreding van het decreet pleegzorg, waarvan Vlaams parlementslid Katrien Schryvers hoofdindiener was, steeg hun aantal van 96 in het academiejaar 2015-2016 tot 329 in het voorbije academiejaar, een stijging van maar liefst 242,7 procent. Dat vernam Schryvers in antwoord op parlementaire vragen die ze hierover stelde. “Ongetwijfeld heeft de automatische toekenning van een studietoelage en het feit dat we pleegzorg mogelijk hebben gemaakt tot de leeftijd van 25 jaar, aan de basis hiervan. De decretale maatregelen missen dus hun effect niet”, aldus Schryvers.

Vraag naar kraamzorg nog nooit zo hoog

Het aantal dossiers kraamzorg steeg in 2022 tot 16.677. Dat waren er 329 meer dan in 2021 en daarmee ook een nieuw record. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits. De vraag naar kraamzorg blijft stijgen. Een beetje hulp na de geboorte kan voor gezinnen met een pasgeboren baby dan ook een wereld van verschil maken.

Ook ‘klein verlet’ voor Vlaamse en lokale ambtenaren die pleegzorg geven

Pleegouders die bij de Vlaamse overheid en bij lokale besturen werken zullen binnenkort ook recht krijgen op omstandigheidsverlof. Zo kunnen ze bijvoorbeeld ook vrij krijgen voor het huwelijk van hun pleegkind of bij een andere belangrijke gebeurtenis, zo blijkt uit info die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers opvroeg. “Pleegouders nemen een enorm groot engagement op en pleegkinderen vinden een warme thuis en veiligheid in een pleeggezin. We moeten hen ten volle ondersteunen”, vindt Schryvers, die zelf pleitte voor de uitbreiding.

Cd&v wil meer bevoegdheden voor Afstammingscentrum én opheffing anoniem donorschap

Sinds de opstart op 1 april 2021 registreerde het Afstammingscentrum, dat vragen beantwoordt van geadopteerden, metissen, donorkinderen… al 478 dossiers. Zo blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers opvroeg bij Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits. De vele vragen van mensen over waar ze vandaan komen en wie hun biologische verwanten zijn bevestigen de noodzaak van het Afstammingscentrum. Maar er is nog meer nodig. Schryvers doelt op een uitbreiding van de bevoegdheden van het Afstammingscentrum en de DNA-databank, én op het doorbreken van de anonimiteit van donoren op federaal niveau.