Legaten aan goede doelen fiscaalvriendelijker maken

Publicatiedatum

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

Mensen die een deel van hun vermogen aan een goed doel nalaten, moeten daarvoor beloond worden, vinden Vlaams parlementsleden Katrien Schryvers en Peter Van Rompuy van cd&v. “Wanneer men bij leven een schenking doet aan een goed doel, kan men rekenen op een belastingvermindering van 45 procent op het geschonken bedrag. Wie ervoor kiest om na zijn dood iets te doneren aan een goed doel, krijgt geen enkele fiscale beloning meer”, aldus Schryvers en Van Rompuy. De parlementsleden hebben een concreet voorstel om het opnemen van goede doelen in het testament te blijven aanmoedigen door er een voordeel aan te koppelen voor erfgenamen.

“Met de afschaffing van het fiscaal voordeel van het duolegaat is er sinds 1 juli 2021 geen fiscale aanmoediging meer om een deel van het vermogen na de dood toe te kennen aan een goed doel”, zegt Vlaams parlementslid Katrien Schryvers. Met een duolegaat kon de erflater via zijn testament een deel van zijn bezittingen nalaten aan een goed doel, op voorwaarde dat het goed doel niet alleen de erfbelasting betaalde op het eigen deel, maar ook op de delen van de andere erfgenamen. Die andere erfgenamen erfden een kleiner deel, maar doordat ze daardoor in een lagere tariefschijf terechtkwamen, konden ze in totaal meer overhouden.

“Het duolegaat was aanvankelijk bedoeld was om mensen te motiveren een goed doel op te nemen in hun testament, maar werd steeds meer gebruikt in het kader van successieplanning en optimalisering voor de andere erfgenamen”, zegt Vlaams parlementslid Peter Van Rompuy. “Met de afschaffing van het fiscaal voordeel wilde de Vlaamse overheid dat de mensen iets aan een goed doel zouden nalaten vanuit louter altruïstische overwegingen.”

Nultarief goed doelen

Om dat laatste te blijven aanmoedigen werd de erfbelasting op nalatenschappen aan goede doelen herleid van 8,5 procent naar nul procent. “Het lijkt er echter op dat de afschaffing van de erfbelasting op het legateren aan goede doelen mensen niet in dezelfde mate doet kiezen voor het opnemen van een goed doel in hun testament als het fiscaal voordeel van het duolegaat”, aldus Schryvers die daarover cijfers opvroeg. “Vóór de afschaffing van het fiscaal voordeel op het duolegaat nam het aantal legaten aan goede doelen jaar na jaar toe. Zoals ook wel te verwachten was, lijkt sinds deze tendens zich na 1 juli 2021 niet te hebben verdergezet. Integendeel, het omgekeerde lijkt waar.”

Maatschappelijk belang

“Los van de effecten van de afschaffing van het fiscaal voordeel van het duolegaat, moet het nalaten aan een goed doel maatschappelijke waardering krijgen”, vinden Schryvers en Van Rompuy. “De federale overheid moedigt het schenken aan goede doelen aan door een belastingvermindering toe te kennen van 45 procent op het geschonken bedrag en dit al vanaf een gift van 40 euro. Vanuit Vlaanderen is er echter geen fiscaal voordeel aan het legateren aan een goed doel. Waarom schenken aan een goed doel voor de dood wel wordt gehonoreerd, maar na de dood niet, daar is geen zinnig argument voor te geven.” De parlementsleden stellen daarom voor om, wanneer iemand een deel van zijn nalatenschap per testament nalaat aan een goed doel, een belastingkrediet toe te kennen op een percentage van dat nagelaten bedrag. Dat belastingkrediet kan dan worden afgetrokken van de erfbelasting die de erfgenamen in rechte lijn verschuldigd zijn. Zo krijgen zij een fiscaal voordeel, net zoals bij een schenking voor het overlijden de erflater dan anders zelf zou hebben gehad.

Katrien Schryvers legt uit: “Iemand laat 60.000 euro aan roerende goederen na. Per testament kiest de erflater ervoor om daarvan 5.000 euro na te laten aan een goed doel. Het overige deel gaat naar zijn enige kind. Op een percentage van die 5.000 euro voor het goede doel wordt een belastingkrediet toegekend. Indien het bijvoorbeeld gaat over 10 procent, bedraagt dat krediet 500 euro. Dat mag dan worden afgetrokken van de erfbelasting die het kind nog verschuldigd is. Die erfbelasting bedraagt 1.950 euro. Verrekend met het belastingkrediet betekent dat dus dat het kind nog maar 1.450 euro erfbelasting moet betalen.”

“Veel goede doelen vervullen een groot maatschappelijk engagement op velerlei terreinen.”, zeggen Schryvers en Van Rompuy nog. “We willen het nalaten van een deel van het vermogen aan goede doelen dan ook blijven aanmoedigen, want door een goed doel te steunen, leveren mensen een bijdrage aan een warme samenleving. Vanuit de overheid moeten we dat dan ook waarderen.” De conceptnota die de parlementsleden hierover indienden, zal in het najaar verder besproken worden in de commissie Financiën van het Vlaams Parlement.

Nieuws

Meer mensen melden bezorgdheid over seksuele voorkeuren van een naaste

Hulplijn Stop it Now!, die zich richt naar mensen met pedofiele gevoelens, kreeg in 2023 122 oproepen meer dan in 2022. Opvallend is de stijging van het aantal oproepen van mensen die bezorgd zijn over iemand in hun directe omgeving. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v). Ook is er een beduidend hoger aantal maatschappelijke en informatieve vragen ten gevolge van actualiteitsgebeurtenissen. “Het is goed dat de hulplijn aan bekendheid blijft winnen en dat meer mensen hun weg vinden naar Stop It Now”, zegt Schryvers.

Dubbel zoveel studenten met studietoelage en leefloon

Sinds academiejaar 2018-2019 is het aantal studenten dat zowel een leefloon als een studietoelage krijgt meer dan verdubbeld, zo blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers opvroeg. In 2018 waren dit er nog 1807, vijf jaar later 3.720 studenten. “Een diploma is een ticket naar een betere toekomst. Daarom moeten we zorgen dat elke student die er recht op heeft, ondersteuning krijgt”, duidt Schryvers.

Vacatures in de zorgsector op laagste niveau in 3 jaar tijd

VDAB ontving vorig jaar 4.095 vacatures minder voor een job in de sectoren gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening dan in 2022. Dat is een daling van 6,7%. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) in antwoord op een parlementaire vraag. Verpleegkundigen blijven daarbij het meest gezocht.