Aantal testamenten in stijgende lijn

Publicatiedatum

Tags

parlement

Auteur

Gerlinde Hublin

Deel dit artikel

Nooit eerder ontving de Vlaamse Belastingsdienst zoveel aangiften in de erfbelasting waarbij (ook) een testamentaire erfopvolger werd aangeduid dan in 2022. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers opvroeg in een parlementaire vraag. Schryvers ziet een verklaring in de aanpassingen aan het erfrecht en de erfbelasting sinds 1 september 2018, maar ook in maatschappelijke evoluties zoals gezinsverdunning en meer nieuw-samengestelde gezinnen.

In 2022 registreerde de Vlaamse belastingdienst 58.955 dossiers met een aangifte van een nalatenschap. Dat blijkt uit parlementaire vragen van Vlaams parlementslid Katrien Schryvers. Voor één nalatenschap kunnen meerdere aangiften worden ingediend. Zo werden vorig jaar 64.038 aangiften ingediend. Dat aantal ligt in lijn met de voorgaande jaren, met uitzondering van coronajaar 2020, toen er 66.393 dossiers geteld werden.

In één aangifte kunnen verschillende erfgenamen zijn opgenomen. In de eerste plaats de familieleden die erven volgens de regels van het erfrecht, maar het kan ook zijn dat iemand per testament (nog) andere personen heeft aangeduid om een stuk van zijn nalatenschap aan toe te kennen. Eén aangifte kan zowel niet-testamentaire als een testamentaire opvolgers bevatten. Uit de cijfers die Schryvers opvroeg blijkt dat er sinds 2018 vaker voor wordt gekozen om ook niet-testamentaire erfgenamen aan te duiden. In 2018 ging het om 7.791 aangiften op een totaal van 65.805, dus in 11,8% van de gevallen, terwijl het vorig jaar ging om 8.458 aangiften op 64.038, dus in 13,2% van de gevallen.

 

 

2018

2019

2020

2021*

2022

Aantal dossiers met een aangifte

56.756

55.722

61.415

53.814

58.955

Aantal aangiften

65.805

63.428

66.393

58.403

64.038

aantal aangiften met testamentaire erfopvolger

7.791

7.363

8.158

7.679

8.458

 

11,84%

11,61%

12,29%

13,15%

13,21%

aantal aangiften met niet-testamentaire erfopvolger

60.372

58.544

61.172

53.546

58.738

 

91,74%

92,30%

92,14%

91,68%

91,72%

*Cijfers wellicht niet volledig.

 

Het aandeel aangiften met niet-testamentaire erfopvolgers blijft doorheen de jaren nagenoeg gelijk. “Dit wijst er op dat steeds meer mensen, naast de reservataire erfgenamen of andere familieleden ook andere personen of organisaties begunstigen na hun overlijden”, aldus Schryvers.

Hervormingen van 2018

Voor nalatenschappen die openvielen vanaf 1 september 2018 gelden op basis van de modernisering van het erfrecht onder impuls van voormalig minister Koen Geens een aantal andere regels met betrekking tot het erfrecht dan voor nalatenschappen die openvielen voor die datum. “Zo is sindsdien onder meer het deel van de nalatenschap dat naar de reservataire erfgenamen moet gaan, kleiner geworden en dus het vrij beschikbaar deel groter. “Dat betekent dat men vrijer over zijn vermogen kan beschikken en dus meer kan kiezen wie een stuk krijgt”, legt Schryvers uit.

Ook op Vlaams niveau is vanaf diezelfde datum de erfbelasting op een aantal vlakken verlaagd. Zo is  de zogenaamde ‘vriendenerfenis’ gecreëerd. Dat betekent dat men maximum 15.000 euro kan nalaten aan een vriend aan het meest gunstige tarief van de erfbelasting, nl. 3%.

“Deze vernieuwingen in combinatie met maatschappelijke evoluties zoals gezinsverdunning en het toenemen van het aantal nieuw-samengestelde gezinnen, maken wellicht dat steeds meer mensen kiezen om een testament op te stellen en zelf te kiezen wie een deel van hun nalatenschap krijgt”, aldus Schryvers, “Het lijkt er dus op dat de grotere keuzevrijheid die werd gecreëerd, meer en meer wordt benut.”

Nieuws

De 24 chauffeurs van Handicar Zoersel verzorgde in 2023 maar liefst 8298 ritten

Handicar Zoersel draait goed en dat is een goede zaak voor mensen die omwille van een mobiliteitsbeperking geen gebruik kunnen maken van het geregeld openbaar vervoer. Vorig jaar reden de 24 vrijwillige chauffeurs in totaal 123.129 om deze mensen van hun huis naar een hobby, familiebijeenkomst, dokter… te brengen. Zoersels schepen voor sociale zaken Katrien Schryvers, die als Vlaams parlementslid ook de commissie Welzijn opvolgt, is tevreden.

Kartel cd&v+Vooruit Zoersel stelt eerste kandidaten voor

Dat in Zoersel cd&v en Vooruit in kartel naar de lokale verkiezingen van oktober gaan, werd een aantal maanden geleden al bekendgemaakt. Nu gaf het Zoersels kartel cd&v+Vooruit ook de eerste namen en plaatsen vrij. Katrien Schryvers, schepen en Vlaams parlementslid zal de lijst trekken terwijl schepen Luc Kennis de plaats van lijstduwer zal innemen. Vooruit-kandidate Els Opdenbergh komt op plaats 3 en de jonge Bert Somers trekt voor Vooruit de tweede kolom op plaats 15.

Bijna 4000 doorgeefschenkingen sedert invoering

Sinds 1 september 2018 schonken al 3857 erfgenamen het geheel of een deel van wat ze zelf in rechte lijn erfden, door aan hun kinderen of kleinkinderen. Zo werd al aan 7330 begunstigden een totaal vermogen van 1,159 miljard doorgeschonken. Meestal gaat het daarbij om onroerende goederen. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers in antwoord op parlementaire vragen. “De doorgeefschenking is duidelijk een schot in de roos”, aldus Schryvers, die bij de hervorming van de erfbelasting in 2018 zelf mee de aanzet gaf om de erfenissprong op deze manier flexibeler te maken.