Vlaanderen moet dringend werk maken van toegankelijkheid busstroken voor de Diensten voor Aangepast Vervoer

Publicatiedatum

Tags

mobiliteit

Auteur

Katrien Schryvers

Deel dit artikel

Vlaams parlementslid Katrien Schryvers roept het Agentschap Wegen en Verkeer op om zo snel mogelijk werk te maken van de signalisatie die de Diensten voor Aangepast Vervoer toegang verleent tot de busstroken. “De DAV zijn al heel lang vragende partij om de busstroken te mogen gebruiken. Al jaren dring ik hierop aan. De busstroken kunnen gebruiken betekent immers een grote tijdswinst en dus meer ritten kunnen rijden voor mensen die mindermobiel zijn”, vertelt Schryvers, “Door een recent Koninklijk Besluit werd dat ook effectief mogelijk, tenminste als de nodige signalisatie is voorzien. Onbegrijpelijk dat daar nu mee wordt getalmd.”

De Diensten voor Aangepast Vervoer (DAV), zoals Handicar of Rolkar, vervoeren mensen die minder mobiel zijn omwille van bijvoorbeeld een handicap, een ziekte of ouderdom, en geen gebruik kunnen maken van het geregeld openbaar vervoer. De gebruiker reserveert een rit, waarop een vrijwilliger in een aangepast vervoersmiddel, zoals een busje waar een rolstoel makkelijk in en uit kan, op het gewenste tijdstip de reiziger aan de deur ophaalt en vervoert naar de gewenste locatie.

Tot voor kort mochten de wagens van de DAV geen gebruik maken van bijzonder overrijdbare beddings of busstroken, terwijl dit wel kon voor taxi’s en voertuigen van het openbaar vervoer of voor schoolvervoer. “Al sinds 2015 pleit ik ervoor om de regelgeving aan te passen. De dienstverlening van de DAV is immers te vergelijken met die van een taxi, of te catalogeren als alternatief openbaar vervoer”, aldus Vlaams parlementslid Katrien Schryvers.

Signalisatie

Recent kwam er dan toch een doorbraak. “In antwoord op een parlementaire vraag kreeg ik het antwoord dat via interpretatie van een recent Koninklijk Besluit het gebruik van de busstroken door de DAV mogelijk werd, op voorwaarde dat hiervoor bijkomende signalisatie is geplaatst”, vervolgt Schryvers, “Die moet niet enkel worden aangebracht op de voertuigen van de DAV zelf, wat in de praktijk meestal al het geval is, maar ook op de busstroken.” Dat antwoord stemde de DAV alvast hoopvol.

In antwoord op een nieuwe parlementaire vraag vernam Schryvers echter dat er nog geen gewestwegen voorzien zijn van de nodige signalisatie. “Dat betekent dus dat de DAV in de praktijk nog altijd mee moeten aanschuiven in de file en zodoende dus minder mensen kunnen vervoeren”, reageert het parlementslid teleurgesteld.

“Erger nog, in haar antwoord stelt minister Peeters dat ‘het Agentschap Wegen en Verkeer er voor open staat om locatiegewijs de aanpassing van de signalisatie te bekijken als er daarvoor vragen zouden zijn.’ Terwijl de DAV al jaren vragende partij  zijn, wordt nu dus blijkbaar verwacht dat de diensten, die vooral draaien op vrijwilligers, ook nog eens zelf initiatief nemen om de locaties aan te geven. Ik vind dit de omgekeerde wereld”, aldus Schryvers, “Het is in de eerste plaats aan Vlaanderen om de dienstverlening voor mensen die geen gebruik kunnen maken van het geregeld openbaar vervoer evenwaardig te maken aan het reguliere bus- en tramvervoer. Mobiel zijn is immers essentieel om kansen te creëren op vlak van opleiding, tewerkstelling en ontspanning. Mobiliteit maakt zo onlosmakelijk deel uit van inclusie en de DAV doen daarin onmisbaar werk.” Schryvers doet dan ook een dringende oproep aan de bevoegde minister en het Agentschap Wegen en Verkeer om zelf initiatief te nemen om ervoor te zorgen dat de DAV effectief gebruik kunnen maken van de busstroken. “Op zijn minst moeten de busstroken op de snelwegen op korte termijn van de nodige signalisatie worden voorzien”, besluit Schryvers.  

Nieuws

De 24 chauffeurs van Handicar Zoersel verzorgde in 2023 maar liefst 8298 ritten

Handicar Zoersel draait goed en dat is een goede zaak voor mensen die omwille van een mobiliteitsbeperking geen gebruik kunnen maken van het geregeld openbaar vervoer. Vorig jaar reden de 24 vrijwillige chauffeurs in totaal 123.129 om deze mensen van hun huis naar een hobby, familiebijeenkomst, dokter… te brengen. Zoersels schepen voor sociale zaken Katrien Schryvers, die als Vlaams parlementslid ook de commissie Welzijn opvolgt, is tevreden.

Kartel cd&v+Vooruit Zoersel stelt eerste kandidaten voor

Dat in Zoersel cd&v en Vooruit in kartel naar de lokale verkiezingen van oktober gaan, werd een aantal maanden geleden al bekendgemaakt. Nu gaf het Zoersels kartel cd&v+Vooruit ook de eerste namen en plaatsen vrij. Katrien Schryvers, schepen en Vlaams parlementslid zal de lijst trekken terwijl schepen Luc Kennis de plaats van lijstduwer zal innemen. Vooruit-kandidate Els Opdenbergh komt op plaats 3 en de jonge Bert Somers trekt voor Vooruit de tweede kolom op plaats 15.

Bijna 4000 doorgeefschenkingen sedert invoering

Sinds 1 september 2018 schonken al 3857 erfgenamen het geheel of een deel van wat ze zelf in rechte lijn erfden, door aan hun kinderen of kleinkinderen. Zo werd al aan 7330 begunstigden een totaal vermogen van 1,159 miljard doorgeschonken. Meestal gaat het daarbij om onroerende goederen. Dat vernam Vlaams parlementslid Katrien Schryvers in antwoord op parlementaire vragen. “De doorgeefschenking is duidelijk een schot in de roos”, aldus Schryvers, die bij de hervorming van de erfbelasting in 2018 zelf mee de aanzet gaf om de erfenissprong op deze manier flexibeler te maken.