Sinds woonzorgcentrum De Buurt in Zoersel in 2013 de deuren opende, heeft het een vaste plek verworven te midden van de leefgemeenschap en staat het als open huis niet enkel garant voor kwalitatieve zorg, maar ook dat ouderen er echt bij horen. “Het is belangrijk die kwaliteitsvolle, betaalbare en nabije zorg ook in de toekomst te kunnen blijven bieden. Dat De Buurt deel zal gaan uitmaken van vzw Emmaüs biedt daarvoor zeker een stevige basis,”  reageert Katrien Schryvers, die mee aan de wieg stond van het woonzorgcentrum en tot in 2019 voorzitter was van de raad van bestuur van De Buurt, op de aansluiting van De Buurt bij de zorggroep van Emmaüs vzw.

 13-11-2020

“Een echte thuis, midden in het dorp, voor mensen die zorg nodig hebben. Dat was onze ambitie toen we in 2003 het plan voor een woonzorgcentrum in Zoersel opvatten,” vertelt voormalig Zoersels burgemeester en Vlaams parlementslid Katrien Schryvers. Samen met toenmalig OCMW-voorzitter Louis Verheyen wilde ze dat Zoerselaars die omwille van hun zorgnood niet meer thuis konden blijven wonen, die zorg zouden kunnen krijgen dichtbij huis, zodat sociale contacten konden behouden blijven. “Ik herinner me de zoektocht naar een goede locatie nog,” zo vult ze aan, “Wat een geluk was het hiervoor de gronden aan het Kermisplein te kunnen verwerven.”

Voor de realisatie ging gemeente & ocmw Zoersel een publiek-privaat partnerschap aan met vzw Emmaüs. Op die manier kon De Buurt ook rekenen op een schat aan deskundigheid en ervaring in de zorg. Wat volgde was een lange periode van papierwerk, rekenen, plannen, ontwerpen, overleggen… Des te groter was de vreugde bij de eerste steenlegging  in 2011. “En nog veel trotser waren we toen we nog geen twee jaar later de eerste bewoners konden verwelkomen,” herinnert Schryvers zich.

De Buurt in de buurt

Sinds 2013 biedt woonzorgcentrum De Buurt plaats aan 72 bewoners. Er is ook kortverblijf voor tien ouderen en een dagverzorgingscentrum. Doorheen de jaren ontstonden er ook mooie samenwerkingen met verschillende verenigingen, jeugdbewegingen en scholen. “En dat is zeker niet toevallig,” verduidelijkt Schryvers, “Vanaf het begin was het écht de bedoeling om het woonzorgcentrum een plek te geven in het centrum van het dorp en om er een open huis van te maken. Een verhuis naar een woonzorgcentrum hoeft immers niet te betekenen dat de bewoners geen deel meer uitmaken van het dorpsleven. Andersom is het een welkome plek voor alle buurtbewoners. Daarvan getuigen onder meer de succesvolle cafetaria, het aanbod van Digidak en de vele vrijwilligers die zich binnen De Buurt engageren.” De ontmoetingsruimte in de Smissestraat die recent werd afgewerkt geeft hiertoe nog bijkomende mogelijkheden, zowel voor het woonzorgcentrum, de toekomstige bewoners van de 10 nieuwe zorgwoningen, buurt en verenigingen.

“Vanuit deze visie kozen we ook heel bewust de naam De Buurt voor het woonzorgcentrum. Het mocht immers geenszins een afgesloten zorginstelling worden, maar wel een open centrum, waar familiale sfeer, verbondenheid en huiselijkheid centraal staan,” zo legt Schryvers nog uit.  

Ook de aanpak van de zorg is binnen De Buurt op deze leest geschoeid. De Buurt omvat verschillende woningen met een huiselijke sfeer en waar wordt gestreefd naar warme, persoonlijke zorg. “Zo zijn we steeds met veel overtuiging meegestapt in de evoluties naar kleinschaligheid en zorg op maat binnen de ouderenzorg. Meer buurtgerichte zorg, het betrekken van het maatschappelijk leven bij de werking van een zorgvoorziening, het zijn ook krachtlijnen binnen het Vlaamse ouderenbeleid,” aldus Schryvers, die als Vlaams parlementslid ook het thema ouderenzorg opvolgt. “Die betrokkenheid van de omgeving is het beste middel om vereenzaming tegen te gaan. Ook dat heeft de coronacrisis aangetoond.”

Aansluiting bij de zorggroep van Emmaüs vzw

De normeringen en regelgeving worden echter steeds complexer, het aantrekken van gekwalificeerd personeel is in de zorgsector niet eenvoudig en ook financieel is het een hele uitdaging om een woonzorgcentrum draaiende te houden. Om kwalitatieve zorg te kunnen blijven bieden, wordt er in de sector van de ouderenzorg dan ook gezocht naar meer schaalgrootte en samenwerking.

Om op langere termijn de kwalitatieve en betaalbare zorg te kunnen blijven bieden, maakten gemeente & ocmw Zoersel en vzw Emmaüs vandaag de keuze bekend om De Buurt vanaf 2022 deel te laten uitmaken van de zorggroep van Emmaüs vzw.

Voormalig voorzitter van de raad van bestuur van De Buurt Katrien Schryvers kan zich hierin vinden: “Als stichtend lid is de werking van woonzorgcentrum De Buurt goed bekend bij vzw Emmaüs. Daarnaast werken verschillende andere zorgvoorzieningen in Zoersel onder de vleugels van de zorggroep en heeft Emmaüs waardevolle ervaring in het beheer van ouderenvoorzieningen. Ik heb dan ook vertrouwen in de inbedding van De Buurt in de zorggroep van Emmaüs vzw. De visie op betaalbare en kwalitatieve zorg van Emmaüs stemt immers overeen met de uitgangspunten die we bij de opstart vooropstelden en op basis waarvan De Buurt vandaag ook functioneert,” aldus Schryvers, “Essentieel is niet alleen dat de zorg gegarandeerd wordt, maar ook dat de interactie met de buurt kan blijven doorgaan. Ik reken er op dat voor dat laatste ook door de gemeente blijvend inspanningen zullen worden gedaan. Daarnaast vind ik het ook belangrijk dat er afspraken zijn gemaakt over het opnamebeleid en de toegankelijkheid voor Zoerselaars.”

In haar gevulde politieke carrière noemt Schryvers de verwezenlijking van De Buurt als het dossier dat haar het nauwst aan het hart ligt. “Het gaat immers over de zorg voor kwetsbare mensen, en dat is altijd al de rode draad geweest in mijn politiek engagement,” zegt Schryvers, “Ik ben heel dankbaar samen met anderen De Buurt als woonzorgcentrum midden het dorp te hebben kunnen realiseren. Vandaag voelt een beetje als loslaten, maar ik weet dat met deze nieuwe stap De Buurt naar de toekomst toe nog meer en blijvend haar doelstellingen zal kunnen waarmaken, nl kwalitatieve, betaalbare en nabije zorg geven.”

Na toelichting aan de medewerkers, bewoners en hun familie, zal de beslissing voor de integratie de volgende periode verder juridisch en administratief afgehandeld worden. Zo zal de Zoerselse gemeenteraad op 24 november gevraagd worden het licht hiervoor op groen te zetten. Nadien zal de overdracht verder worden voorbereid in 2021 om definitief en volledig in te gaan op 1 januari 2022.