Slechts weinig kinderopvanginitiatieven krijgen een maatregel opgelegd omwille van het niet voldoen aan vergunnings- of subsidievoorwaarden. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een schriftelijke vraag aan Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen.

Het nieuwe decreet kinderopvang dat van kracht ging in 2014 en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten voorzien in een aantal sanctioneringsmaatregelen die Kind en Gezin kan opleggen wanneer blijkt dat de organisator van de kinderopvang niet voldoet aan een of meer vergunnings- of subsidievoorwaarden. Het kan onder meer gaan om bepalingen omtrent de infrastructuur, de veiligheid, het pedagogische beleid, de kwalificatie van de kindbegeleiders, enz. Kind en Gezin kan dan overgaan tot het wijzigen, schorsen of opheffen van de vergunning, en het terugvorderen, verminderen, schorsen of stopzetten van de subsidie. Wanneer kinderopvang georganiseerd wordt zonder een vergunning of wanneer de vergunning wordt opgeheven, kan Kind en Gezin zelfs een sluitingsbevel opleggen aan de organisator.

Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe decreet, werd het vaakst een vergunning opgeheven (26) of een subsidie verminderd (150). Sinds 1 januari 2018 werd, na een gefaseerde aanpak over verscheidene jaren (opleggen plan van aanpak, aanmaning, bekendmaking voornemen), overgegaan tot het verminderen van subsidies voor organisatoren die kinderopvang aanbieden aan inkomenstarief, maar die de bezettingsnorm van 80 procent niet haalden. Dat verklaart het hoge cijfer van vorig jaar ten opzichte van de jaren voordien. “De plaatsen binnen de gezinsopvang die op die manier wegvallen worden evenwel gecompenseerd door met dit recurrente budget nieuwe dergelijke plaatsen – in totaal 908 – toe te kennen aan organisatoren gezinsopvang met inkomenstarief die momenteel een zeer hoge bezetting hebben, maar programmatorisch niet in aanmerking kwamen voor uitbreiding,” verduidelijkt Schryvers, die dat vernam in antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen.

 

 

Schorsing vergunning

Opheffing vergunning

Vermindering subsidies

Stopzetting subsidies

 

aantal

aantal plaatsen

aantal

aantal plaatsen

aantal

aantal plaatsen

aantal

aantal plaatsen

2014

0

 

1

17

0

 

0

 

2015

3

60

2

30

13

128

0

 

2016

1

11

10

195

21

120

3

64

2017

4

92

6

114

30

238

3

55

2018

5

73

7

192

86

1961

4

104

Totaal

13

236

26

548

150

2447

10

223

 

Een beslissing tot schorsing van de vergunning gebeurt voornamelijk op basis van kwalitatieve tekorten. Dat is ook zo bij de opheffing van de vergunning. Een opheffing gebeurt echter pas na afloop van een uitgebreid handhavingstraject en als een perspectief op een concrete oplossing uitblijft. Het verminderen of stopzetten van de subsidies is meestal gerelateerd aan het einde voorbehoud voor een deel van de subsidieerbare plaatsen. Dit is het einde van de wettelijk voorziene periode waarin de organisator de kans krijgt om wegvallende subsidies door te lage vergunde capaciteit terug te herstellen door een terug hogere vergunde capaciteit. “Van een echte ‘straf’ omwille van het niet voldoen aan de voorwaarden kunnen we hier dus niet spreken,” aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers.

“In het algemeen kunnen we stellen dat Kind en Gezin weinig sancties moet nemen tegen organisatoren van kinderopvang, omdat ze niet aan de nodige voorwaarden voldoen,” besluit Schryvers tevreden, “Wellicht heeft dat ook te maken met het feit dat Kind en Gezin altijd een voortraject opstart bij het vaststellen van problemen. In de meeste gevallen leidt het voortraject effectief tot verbeteracties door de organisator, waardoor Kind en Gezin niet tot een concrete maatregel moet overgaan.”

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.