Het voorleggen van een uittreksel van het strafregister 596 model 2 zal binnenkort verplicht worden voor werknemers en zelfstandigen die bij de uitoefening van hun job verantwoordelijkheid moeten dragen voor minderjarigen, zo blijkt uit het antwoord op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers aan Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir. Daarmee geeft de minister gevolg aan één van de aanbevelingen van de bijzondere commissie die vorige legislatuur in het Vlaams Parlement werd opgericht naar aanleiding van de MeToo-getuigenissen en waar Schryvers voorzitter van was.

 27-04-2021

Na een reeks verontrustende getuigenissen over seksueel misbruik in de sportwereld richtte het Vlaams Parlement tijdens de vorige legislatuur een bijzondere commissie op die zich moest buigen over grensoverschrijdend gedrag in de sport. Na de wereldwijde #MeToo-getuigenissen werd die uitgebreid naar andere beleidsdomeinen. De commissie sloot in juni 2018 haar werkzaamheden af met een reeks aanbevelingen die grensoverschrijdend gedrag moeten voorkomen en aanpakken. De twaalf aanbevelingen werden in de vorm van een resolutie goedgekeurd in de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement op 4 juli 2018.

Eén van de aanbevelingen in die resolutie betreft het verplichten van het uittreksel van het strafregister 596-2 (het model bestemd voor het uitoefenen van een activiteit in contact met minderjarigen) voor werknemers die in loondienst zijn of als zelfstandige werken en die verantwoordelijkheid dragen over minderjarigen. “In bepaalde sectoren (onderwijs- en welzijnsinstellingen) wordt dit zogenoemde ‘attest van goed gedrag en zeden’ al verplicht opgevraagd wanneer mensen verantwoordelijkheid dragen voor minderjarigen”, legt Schryvers uit, “In de resolutie vroegen we vanuit het parlement om dit uit te breiden voor professionele medewerkers in alle sectoren.”

Beleidsdomeinoverschrijdend initiatief

Als voorzitter van de toenmalige commissie bleef Schryvers de implementatie van deze verplichting in de beleidsdomeinen Sport, Cultuur en Jeugd opvolgen via parlementaire vragen. “Aanvankelijk werd er weinig gevolg gegeven aan de uitvoering van dit punt in de resolutie. Dat tij is ondertussen gelukkig gekeerd”, stelt Schryvers vast. Zo keurde de Vlaamse Regering op 23 oktober 2020 het actieplan ter bestrijding van seksueel geweld goed. Daarin staat het voornemen om te onderzoeken of via een beleidsdomeinoverschrijdend initiatief het uittreksel van het strafregister 596 model 2 verplicht kan worden voor werknemers die in loondienst zijn of als zelfstandige werken én die een verantwoordelijkheid dragen over minderjarigen, en dit dus in alle sectoren.

In antwoord op de parlementaire vraag van Schryvers tijdens de commissievergadering van 27 april 2021 zei de minister dat er ondertussen al werk werd gemaakt van een voorontwerp van decreet in die zin. Daarover wordt momenteel de bijdrage gevraagd van de verschillende kabinetten, waarna nog een algemene adviesronde zal volgen.

“Ik ben zeer tevreden dat er eindelijk actie wordt ondernomen”, zegt Schryvers, “Hoewel ik besef dat zo’n attest slechts een momentopname is en niet alle risico’s wegneemt, kan het wel een heel belangrijke momentopname zijn en een waardevolle schakel in een integraal integriteitsbeleid. Zo kan worden vermeden dat wie veroordeeld werd voor bepaalde feiten aan de slag kan in een nieuwe club of bij een andere vereniging waar hij of zij zich opnieuw aan feiten schuldig zou kunnen maken. De exacte timing waarbinnen de verplichting om te beschikken over een uittreksel uit het strafregister zal worden ingevoerd, kon de minister nog niet meegeven. Hopelijk kan het nu snel vooruitgaan.”