Hoewel de vorige minister van Mobiliteit aankondigde dat in 2021 de werken voor de omleidingsweg rond Zoersel van start zouden gaan, is deze timing onhaalbaar. Dat antwoordde de huidige minister op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers. Na meer dan vijftig jaar is er dus nog geen zicht op de concrete planning van de effectieve aanleg.

Al in november 1963 besliste de Zoerselse gemeenteraad over het tracé van de omleidingsweg. Vanuit de gemeente wordt sindsdien aangedrongen op de realisatie ervan. Intussen groeide de deelgemeente Zoersel spectaculair, werd de E34 aangelegd en ontwikkelde de industriezone Malle zich. Allemaal elementen die een grote weerslag hebben op het (zwaar) verkeer in de regio. De omleidingsweg en de nieuwe verbindingsweg tussen de omleidingsweg en de industriezone van Malle zijn daarom noodzakelijk om de dorpskern van Zoersel, maar ook die van Oostmalle en Westmalle te ontlasten.

In het najaar van 2012 werd voor de omleidingsweg rond Zoersel een bouwaanvraag ingediend en een openbaar onderzoek georganiseerd. Een half jaar later besliste het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), omwille van een aantal negatieve adviezen en bezwaarschriften, die bouwaanvraag voor de omleidingsweg in te trekken. Een nieuwe indiening kan pas wanneer er juridische zekerheid is met betrekking tot de dossiers over de omlegging en de afschaffing van een aantal buurtwegen, wat nodig is om de omleidingsweg te kunnen realiseren. Hiervoor werden eerder tien dossiers ingediend bij de deputatie. Zes daarvan werden goedgekeurd, maar de overige vier werden afgekeurd omwille van ontbrekende rooilijnplannen. Pas nadat de dossiers zijn aangevuld met de nodige informatie kunnen ze opnieuw bij de deputatie worden ingediend. Hierop is het nog steeds wachten, zo vernam Katrien Schryvers, die naast Vlaams volksvertegenwoordiger ook gemeenteraadslid is in Zoersel. Wel stelde de bevoegde minister, Lydia Peeters, in haar antwoord dat ze de administratie zou vragen hier verder werk van te maken.

Voor de realisatie van de omleidingsweg zijn ook tachtig onteigeningen nodig. De kost daarvan werd eerder geraamd op zes miljoen euro. Voor enkele percelen werd het onteigeningsbesluit vernietigd, maar er wordt snel werk gemaakt van een nieuw onteigeningsbesluit, zo klinkt het in het antwoord van de minister,  opdat de totale onteigeningsfase geen verdere vertraging oploopt.

Bedoeling blijft zoveel mogelijk grondverwervingen in onderling akkoord te realiseren. Tot voor kort waren er van de 80 te verwerven innemingen echter nog maar vijftien innemingen gebeurd, dat zijn er slechts acht meer dan vorig jaar. Intussen werden er ook nog wel zeven akkoorden bereikt. Tegenover de innemingen waarvoor al een akte werd opgemaakt en de bereikte akkoorden staat een bedrag van 1.906.731,05 euro. Voor 2020 is er nog maar een bedrag van 500.000 euro voorzien voor de onteigeningen.

Gezien de stand van zaken, is het op dit ogenblik niet realistisch om de werken in 2021 te starten, zo antwoordde minister Peeters nog.  “Dat er vertraging zit op het dossier, die bui zagen we al langer hangen,”  aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers, die als Zoerselse het dossier van kortbij opvolgt en via parlementaire vragen de aandacht ervoor levendig houdt, “De minister stelt wel dat ze er bij het Agentschap Wegen en Verkeer op heeft aangedrongen om dit dossier zo snel als mogelijk uitgevoerd te krijgen en de onteigeningsprocessen nauw op te volgen. Aan het huidige tempo van de grondverwervingen en met het nu nog voorziene budget vrees ik echter dat de effectieve start nog wel echt veraf is.”

Schryvers is dan ook teleurgesteld: “Een jaar geleden werd gezegd dat er versneld werk zou worden gemaakt van de onteigeningen, zodat de werken in 2021 zouden kunnen starten. Nu blijkt dat er nog heel veel werk aan de winkel is vooraleer de eerste spadesteek genomen zal kunnen worden. Nochtans is de aanleg van deze weg, met een nieuwe verbindingsweg tussen de omleidingsweg en de industriezone Malle, echt noodzakelijk om de dorpskern van Zoersel, die kreunt onder het toegenomen verkeer, weer leefbaar en verkeersveiliger te maken. Intussen wordt het allemaal ook niet goedkoper. Voor de aanleg van de omleidingsweg bedraagt de huidige raming niet minder dan 9.240.000 euro.