Vorig jaar lieten erflaters in Vlaanderen in totaal ruim 434,4 miljoen euro na aan een goed doel. Dat is maar liefst 104 miljoen meer dan het jaar voordien jaar en bijna 1,2 miljoen euro per dag, zo blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers verkreeg in antwoord op een parlementaire vraag.

13-07-2021

Het aantal testamenten waarin een goed doel is opgenomen steeg de voorbije jaren jaar na jaar. In 2020 maakten niet minder dan 935 aangiften voor nalatenschappen melding van een of meer legaten aan een goed doel. In totaal ging het daarbij om 1410 legaten of 135 meer dan in 2019. “Heel wat mensen die kiezen om een deel van hun erfenis na te laten aan een goed doel nemen dus meer dan één goed doel op in hun testament”, aldus Schryvers. Vorig jaar werd zo in totaal 434.410.784 euro nagelaten of niet minder dan 1.190.167 euro per dag. Dat is aanzienlijk meer dan in 2019, toen het totale bedrag aan legaten aan goede doelen 329.958.454,54 euro bedroeg. Het hoogste bedrag betrof een legaat van niet minder dan 37.759.749 euro.

Jaar

Aantal nalatenschappen waarin een goed doel is opgenomen

Totaal aantal legaten opgenomen in deze nalatenschappen

Ingekohierde erfbelasting (euro)

Totaal bedrag legaten (euro)

2017

733

1080

21.642.205

299.476.463

2018

861

1258

23.542.075

339.271.259

2019

901

1275

21.643.653

329.958.455

2020

935

1410

29.424.978

434.410.784

Duolegaat

Eén van de mogelijke oorzaken van de stijging van het aantal testamenten waarin een goed doel is opgenomen, is de bekendheid van het duolegaat. Daarbij laat de erflater een deel van zijn bezittingen na aan een goed doel, waarop het uiteraard erfbelasting betaalt (8,5%), maar het goede doel betaalt ook de erfbelasting van de andere erfgenamen. Die andere erfgenamen erven een kleiner deel, maar doordat ze daardoor in een lagere tariefschijf terechtkomen, houden ze in totaal meer over.

Voor overlijdens in Vlaanderen is er vanaf 1 juli 2021 echter geen fiscaal voordeel meer voor testamenten met een duolegaat. Dat geldt ook voor testamenten die zijn opgemaakt vóór die datum. In de plaats daarvan moeten er nu geen belastingen meer betaald worden op legaten aan goede doelen (nultarief) en is er de mogelijkheid om natuurlijke personen aan te duiden die kunnen genieten van een verlaagd tarief op de erfbelasting (3% i.p.v. 25%) en dit tot een maximum van 15.000 euro.

“De voorbije jaren was de keuze om een deel van de erfenis na te laten aan een goed doel vaak ingegeven door het willen bevoordelen van andere erfgenamen, eerder dan de steun aan het goede doel op zich”, aldus Schryvers, “Via de hervorming van het duolegaat wil de Vlaamse Regering het altruïstisch perspectief van het legateren aan goede doelen versterken. Om het nalaten aan goede doelen toch verder aan te moedigen, moet daarop geen erfbelasting meer betaald worden. Wie toch iets wil nalaten aan een goede vriend of een ver familielid, kan dat nog altijd in zijn of haar testament opnemen en daarbij gebruik maken van de zogenaamde vriendenerfenis, waarbij de begunstigde op de eerste 15.000 euro hetzelfde tarief betaalt als een erfgenaam in rechte lijn.”