De Erkennings- en Bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik zal voor de volgende twee jaar worden ingebed in de werking van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Die beslissing staat geagendeerd op de agenda van de Vlaamse Regering van nu vrijdag 18 december. Daarmee wordt de werking van de commissie gegarandeerd en uitgebreid, zoals voorzien in een decreet van het Vlaams Parlement. Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers, hoofdindiener van het voorstel van decreet, reageert tevreden. 

Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers ijvert er al lang voor dat slachtoffers van historisch misbruik erkenning kunnen krijgen. In april 2014 al was ze hoofdindiener van een voorstel van resolutie betreffende de erkenning van slachtoffers van historisch misbruik in jeugd-, welzijns- en onderwijsinstellingen. Aanleiding waren getuigenissen over misbruik ten aanzien van minderjarigen in instellingen in de vorige decennia. Belangrijk onderdeel van deze resolutie was de oprichting van een tijdelijke Erkennings- en Bemiddelingscommissie. “De getuigenissen haalden bij slachtoffers trauma’s opnieuw naar boven. We hoorden ook dat heel wat mensen die als jongere in een jeugd-, welzijns- of onderwijsinstelling geweld en misbruik ondergingen, daar jaren mee worstelden en geen erkenning hadden gekregen,” aldus Schryvers.

Toen in 2018 het Vlaams Parlement conclusies trok uit de hoorzittingen in de bijzondere commissie die werd opgericht naar aanleiding van getuigenissen van seksueel misbruik, eerst in de sportsector en nadien in andere sectoren, was één van die conclusies dat de erkenningscommissie een permanent karakter zou krijgen en dat het toepassingsgebied zou worden uitgebreid. Schryvers, die voorzitter was van de parlementaire commissie, diende daarop samen met collega’s een voorstel van decreet in om de Erkennings- en Bemiddelingscommissie een permanent karakter te geven en het toepassingsgebied uit te breiden.

“Nog altijd komen er verhalen naar boven van mensen die in het verleden slachtoffer werden van grensoverschrijdend gedrag. Het is niet meer dan correct om ook deze mensen een veilige plek te bieden om hun verhaal te kunnen doen en hen desgevallend de weg te wijzen naar de nodige ondersteuning en hulpverlening,” reageert zij.

Met het besluit dat op vrijdag 18 december geagendeerd staat op de Vlaamse Regering wordt gevolg gegeven aan dit decreet. Zo zullen niet alleen gevallen van ‘institutioneel’ geweld en misbruik worden behandeld, maar voortaan zullen slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag in alle gezagsrelaties, relaties met gelijken en in intrafamiliale context gehoord worden. Het gaat over feiten die langer dan 10 jaar geleden gebeurd zijn. Het toepassingsgebied is ook niet meer beperkt tot slachtoffers die minderjarig waren ten tijde van de feiten, maar de commissie richt zich ook naar mensen die meerderjarig waren op het moment van het misbruik.  “Dat is een zeer goede zaak,” vindt Schryvers, “De context waarin de feiten gebeurden is immers ondergeschikt aan het leed van de mensen die ermee te maken kregen. Elk slachtoffer heeft evenveel recht om gehoord en geholpen te worden. Ik ben heel tevreden dat de Vlaamse Regering al die slachtoffers mee erkenning wil geven.”

Voor de volgende twee jaar zal de coördinatie van de commissie gebeuren door het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Op termijn zal de commissie een definitieve inbedding krijgen in de Vlaamse Ombudsdienst, het Vlaamse Gelijke Kansencentrum of het Agentschap Justitie en Handhaving. Zo wordt de onafhankelijkheid en neutraliteit van de commissie gegarandeerd.