Wanneer ouders hun minderjarig kind verliezen, is het niet menselijk dat zij erfbelasting moeten betalen op zijn of haar nalatenschap. Dat vindt Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers (cd&v). “Het opgebouwde vermogen is meestal afkomstig van de ouders zelf, die dan belastingen moeten betalen op hun eigen spaarcenten. Of het gaat om een doorgeefschenking die tot bij het kleinkind is geraakt en dan is er al erfbelasting op betaald”, zegt Schryvers. In een nieuw voorstel pleit zij ervoor om ouders altijd vrij te stellen van erfbelasting op de nalatenschap als hun minderjarig kind overlijdt.

In Vlaanderen betalen ouders die een kind verliezen jonger dan 18 jaar erfbelasting op de nalatenschap van dit kind. “Een verplichting die ouders als bijzonder pijnlijk ervaren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers.

Gezien de jonge leeftijd van de overledene is de nalatenschap meestal zeer beperkt en moet er geen erfbelasting betaald worden. “Wie jonger is dan 18 jaar is leerplichtig en zal dus nog geen groot vermogen uit werk hebben opgebouwd”, aldus Schryvers, “Als er al centen zijn, dan zal het vooral gaan over spaarcentjes van bijvoorbeeld verjaardagen of studentenjobs. Wanneer de nalatenschap in rechte lijn niet groter is dan 12.500 euro zal er, omwille van de vermindering die wordt toegekend op bescheiden verkrijgingen, geen erfbelasting verschuldigd zijn.”

Vermogen meestal afkomstig van ouders zelf

“Als er toch al sprake is van een nalatenschap waarop erfbelasting verschuldigd is, is dat geld meestal afkomstig van de ouders zelf”, aldus Schryvers, “Dan zouden zij dus erfbelasting moeten betalen op wat ze zelf gespaard hebben voor hun kinderen.” Een andere mogelijkheid is dat het kind begunstigde is geweest van een doorgeefschenking en zo een stukje van een erfenis van een grootouder kreeg. “Ook dan voelt het onrechtvaardig aan om daarop erfbelasting te moeten betalen, want dat is bij de doorgeefschenking al gebeurd”, stelt Schryvers, “Daarenboven zal op hetgeen de ouders erven van hun kind later, wanneer zij zelf overlijden, nog eens erfbelasting betaald moeten worden, ook dat voelt wrang aan.”

Quasi geen financiële impact voor overheid

Uit cijfers die Schryvers opvroeg in parlementaire vragen blijkt dat er in de periode 2015-2019 19 belastbare nalatenschappen van minderjarigen werden geregistreerd. In 2020 en 2021 werd respectievelijk 934 euro en 10.177 euro aan erfbelasting ingekohierd op nalatenschappen van minderjarigen. “In de wetenschap dat vorig jaar in totaal zo’n 1,66 miljard euro aan erfbelasting werd ingekohierd in Vlaanderen, is het aandeel van de erfbelasting op nalatenschappen van minderjarige erflaters heel beperkt”, vindt Schryvers, “Het afschaffen ervan zal voor de overheid dus nagenoeg geen financiële gevolgen ressorteren.”

“Het verlies van een dierbare is altijd ingrijpend en pijnlijk. Het verlies van een kind is bovendien een gebeurtenis die tegen de natuur in gaat”, besluit Katrien Schryvers, “Gezien de verwaarloosbare financiële impact, pleit ik ervoor om ouders geen erfbelasting te laten betalen op wat zij erven van hun minderjarig kind.” Het voorstel, ingediend in de vorm van een conceptnota, zal bij het begin van het volgende parlementair jaar in het Vlaams parlement besproken worden.