Je erfenis of een deel ervan nalaten aan een goed doel, lijkt steeds meer ingang te vinden. Zo lagen in 2017 de Vlaamse inkomsten uit belastingen op legaten aan goede doelen 23,2 procent hoger dan in 2016 en zelfs 41 procent hoger dan in 2015. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag.

Tot 2014 werd op het vlak van erf- en schenkbelasting een onderscheid gemaakt tussen privaatrechtelijke en publiekrechtelijke goede doelen. Legaten aan de eerste categorie werden belast aan een tarief van 8,8%, terwijl de belastingen op een legaat uit de tweede categorie 6,6% bedroegen. Schenkingen aan privaatrechtelijke goede doelen werden belast aan 7% terwijl schenkingen aan publiekrechtelijke goede doelen werden belast aan 5,5%. Door een voorstel van decreet van Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers werd dit onderscheid opgeheven, zodat alle goede doelen vanaf 24 januari 2014 op schenkingen aan hen 5,5% betalen en op erfenissen aan hen 8,5%.

De laatste tijd wordt ook het duo-legaat meer gepromoot. Bij een duo-legaat laat de erflater een deel van zijn bezittingen na aan een goed doel en een ander deel aan zijn erfgenamen. Het goede doel ontvangt zo een deel van de nalatenschap, waarop het uiteraard erfbelasting betaalt, maar het goede doel betaalt ook de erfbelasting van de andere erfgenamen. De andere erfgenamen erven een kleiner deel, maar doordat ze daardoor in lagere tariefschijven terechtkomen, houden ze in het totaal meer over.

In 2017 werden 733 nalatenschappen geteld waarbij er erfbelasting werd ingekohierd die berekend was aan het tarief voor legaten aan goede doelen. Een nalatenschap kan meerdere legaten bevatten. Zo werd in de aangiften voor de 733 nalatenschappen melding gemaakt van 1.080 legaten. Voor Vlaanderen betekende dat een opbrengst van 21 miljoen euro, aanzienlijk meer dan de voorbije jaren.

Ontvangen rechten (in euro) op legaten aan goede doelen

Ingekohierde erfbelasting in euro

Artikel 2.7.4.2.1 VCF (8,5%)

2015

€ 15.348.892,84

2016

€ 17.566.157,36

2017

€ 21.642.204,61

De belastingen geheven op schenkingen aan goede doelen zijn in 2017 spectaculair gestegen tegenover 2016, nl. met 442,36%.

Te betalen rechten (in euro) op schenkingen aan goede doelen (excl. de uitzonderingen op het tarief van 5,5%)

Ingekohierde schenkbelasting in euro

Art. 2.8.4.1.1, §3, eerste lid VCF  (5,5%)

2015

€ 2.568.428,11

2016

€ 1.336.763,18

2017

€ 7.250.112,67