Met een databank voor bijtincidenten met honden, waarvan de gegevens worden gedeeld met de burgemeester, wil Vlaams volksvertegenwoordiger voor CD&V Katrien Schryvers het aantal ernstige bijtincidenten terugdringen. In een conceptnota stelt ze naast een databank ook voor om na bijtincidenten op basis van die databank bestuurlijke maatregelen of een administratieve sanctie mogelijk te maken, in samenspraak met een dierenarts en de betrokken burgemeester.

“In ons land is het verplicht om je hond te laten registreren, maar het registreren van bijtincidenten gebeurt niet nauwgezet. Slachtoffers dienen ook niet altijd een klacht in of gaan niet onmiddellijk naar een ziekenhuis of naar de huisarts voor verzorging”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers, “Dat maakt dat veel incidenten onder de radar blijven en dat er dus geen beschermende maatregelen genomen kunnen worden. Een herhaling van de feiten is dan heel goed mogelijk, want eenmaal een hond een mens of een ander dier ernstig verwond heeft, zal hij de neiging hebben om vaker agressief gedrag te vertonen.”

Gegevensbank

Daarom stelt Schryvers voor om een gegevensbank aan te maken voor het registreren van bijtincidenten met honden. Daarin kunnen voorvallen opgenomen worden van honden die zowel bij mensen als bij andere dieren ernstige verwondingen veroorzaken en kunnen honden desgevallend worden aangeduid als ‘potentieel gevaarlijk dier’. Uitzonderingen voorziet Schryvers voor een aantal categorieën, zoals politiehonden. “Het is zeker niet de bedoeling om bepaalde rassen te viseren”, benadrukt Schryvers, “De opvoeding en de omgevingsfactoren kunnen immers zeker zo bepalend zijn voor het gedrag van dieren.”

Om de registratie zo getrouw mogelijk te maken, denkt Schryvers aan een meldingsplicht voor bepaalde (categorieën van) personen die kennis kunnen nemen van ernstige verwondingen veroorzaakt door dieren, zoals onder meer de politie, rechters, verzekeraars, (para)medisch personeel en dierenartsen.

Optreden door de burgemeester

Pas als bijtincidenten gekend zijn, kan er gepast tegen worden opgetreden. “Gemeenten kunnen wel initiatieven nemen voor hun grondgebied, maar zijn vaak zoekend naar welke maatregelen concreet mogelijk zijn”, aldus Schryvers, “Lokale verschillen brengen bovendien rechtsonzekerheid mee voor de burgers.”

Schryvers wil ook dit aanpakken en ziet daarin een cruciale taak weggelegd voor de burgemeester. Die moet, op basis van de gegevens van de databank, onverwijld worden ingelicht over incidenten die plaatsvonden op zijn of haar grondgebied. Vervolgens kan de burgemeester een dierenarts aanwijzen om toezicht te houden over de betrokken hond en die te onderzoeken. Op basis van het verslag van de dierenarts kan de burgemeester bij politiebesluit of een andere bestuurlijke maatregel verdere verplichtingen opleggen. Deze kunnen verschillend van aard zijn, zoals het volgen van cursussen, de hond muilkorven, het ontzeggen van de toegang tot publiek toegankelijke plaatsen, de eigenaar verbieden honden te houden, de hond ontnemen van de eigenaar of de hond verplicht laten inslapen. Alle kosten verbonden aan de hele procedure zullen worden aangerekend aan de eigenaar of houder van de hond.

“Zo wordt het mogelijk om kort op de bal te spelen en maatregelen te nemen die in verhouding staan tot de ernst van het incident”, zegt Schryvers, “Pas in tweede instantie moeten strafsancties kunnen worden opgelegd, bijvoorbeeld aan wie de opgelegde maatregelen niet volgt, aan wie bijgedragen heeft tot het gevaarlijk gedrag van de hond of aan wie een hond heeft afgericht om mensen aan te vallen.”

Vlaamse codex voor dierenwelzijn

“Hondenagressie en bijtincidenten zijn geen zeldzame fenomenen en kunnen heel wat leed veroorzaken, zowel op financieel als mentaal en fysiek vlak”, besluit Vlaams volksvertegenwoordiger Schryvers, “We moeten er dan ook alles aan doen om ten eerste een herhaling van gebeurde feiten zoveel mogelijk te voorkomen, en ten tweede hondeneigenaars bewust te maken van hun verantwoordelijkheid voor het gedrag van hun hond en de mogelijke dreiging die daaruit voortvloeit voor andere mensen en dieren.” Voor Schryvers kan de oprichting van een gegevensdatabank van bijtincidenten met honden en de mogelijkheden voor de burgemeester om daartegen op te treden deel uitmaken van de op te maken Vlaamse codex voor dierenwelzijn, die vooropgesteld is in het Vlaams regeerakkoord. Haar conceptnota werd recent ingediend in het Vlaams Parlement en zal volgende werkjaar besproken worden in de bevoegde commissie.

Op 22 juli 2021 werd hierover bericht op ATV