De Woonzorglijn ontving in 2019 minder klachten dan de jaren daarvoor. Dat leerde Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers uit het antwoord op een parlementaire vraag. De meeste mensen die contact nemen met de Woonzorglijn doen dat om informatie te vragen.

De Woonzorglijn geeft informatie en advies, en behandelt klachten over residentiële ouderenzorgvoorzieningen. Bewoners van deze voorzieningen, thuiswonende ouderen, hun familie, vrienden of kennissen, maar ook zorgpersoneelsleden kunnen bij de Woonzorglijn terecht met allerhande vragen en klachten over een woonzorgcentrum, een assistentiewoning, een centrum voor kortverblijf of een dagverzorgingscentrum.

In 2019 ontving de Woonzorglijn 189 klachten. Deze werden onderverdeeld in 489 deelklachten. Dat is een duidelijke daling tegenover de voorgaande jaren. In 2018 werden 220 klachten geregistreerd, onderverdeeld in 643 deelklachten en in 2017 ging het om 227 klachten en 793 deelklachten.

Het grootste aantal deelklachten ging over de personeelsomkadering (74). Op twee staan klachten over de dagelijkse verzorging (39) en in de derde plaats is men ontevreden over de interne klachtenprocedure (33). Over de verdeling van medicatie ontving de Woonzorglijn 27 klachten. Voor de andere type deelklachten ligt het aantal meldingen rond de twintig of lager.

Naast die klachten krijgt de Woonzorglijn echter veel – en vooral – vragen naar informatie. Er werden immers 1179 individuele tickets aangemaakt via het online registratiesysteem. Verschillende oproepen over dezelfde voorziening door eenzelfde melder, worden onder één ticket geplaatst. Het aantal effectieve contactnames ligt dus hoger dan het aantal tickets. Na een oproep kunnen medewerkers van de Woonzorglijn ofwel contact opnemen met de melder, of contact nemen met de voorziening, overleggen met de sectorverantwoordelijke, enzovoort.

“Het aantal ouderen stijgt en ook de gemiddelde leeftijd en de zorgzwaarte van bewoners in een woonzorgcentrum neemt toe. Dit brengt soms zwaardere en complexere zorgproblemen met zich mee. Tegelijk groeit ook het aanbod binnen de ouderenzorg. Toch daalt het aantal klachten,” constateert Schryvers, “In veel woonzorgcentra zetten de medewerkers zich ten volle in om de bewoners elke dag weer kwaliteitsvolle zorg te geven. Vlaanderen investeerde de voorbije jaren ook in heel wat bijkomende RVT-erkenningen, wat zijn invloed heeft op de personeelsomkadering. Daarnaast doen woonzorgcentra duidelijk inspanningen om de vragen van bewoners en andere betrokkenen te beantwoorden of klachten af te handelen volgens de interne procedures. Dat alles is  natuurlijk een goeie zaak.”

“Kwalitatieve woonzorg is belangrijk,” besluit Schryvers, “Als mensen vragen of klachten hebben, moeten ze gemakkelijk de weg vinden. Het is daarom goed dat in het regeerakkoord is voorzien dat wordt ingezet op betere bekendmaking van de Woonzorglijn als informatie- en klachtenkanaal.”