Over Katrien

Samen zorgen maakt meer geborgen

Zorgen dat kinderen kunnen opgroeien in een veilige en warme omgeving, dat mensen zich goed in hun vel voelen en dat wie kwetsbaar is goed omringd wordt door vertrouwde mensen in zijn bekende buurt, dat blijft hét streefdoel in mijn politiek engagement. Ik ben ervan overtuigd dat die ingrediënten bepalend zijn voor de levenskwaliteit van mensen.

Van nature uit trek ik automatisch de kaart van de meest kwetsbaren.  Niet te verwonderen dus dat in het parlement het welzijnsbeleid me nauw aan het hart ligt. Onze kinderen alle kansen geven om zich ten volle te ontplooien, en wie kwetsbaar is (geworden) de nodige zorg geven en er volwaardig bij laten horen, zijn de rode draden in mijn werk. 

Welzijn en zorg maken deel uit van de samenleving. Daar blijf ik op inzetten. Voor mij moet de lat zelfs nog hoger: wie zorg nodig heeft, moet niet zo lang mogelijk in zijn vertrouwde omgeving kunnen blijven, maar levenslang!

Hiervoor wil ik verder mee het kader creëren: door onder meer het ondersteunen van mantelzorgers, vrijwilligers, buurtzorgnetwerken, initiatieven die mensen bij mekaar brengen, de strijd tegen eenzaamheid… Ook voldoende gezinszorg, zorgverloven, aangepaste woningen, premies voor woningaanpassingen, leeftijdsvriendelijke buurten, enz. maken daar deel van uit.

Een zorgende omgeving, naadloos aangevuld met kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare professionele zorg, zoals zorg voor chronisch zieken, ouderenzorg, zorg voor mensen met een beperking en geestelijke gezondheidszorg, dat is voor mij het zorgzame Vlaanderen waar ik van droom en waar ik voor blijf ijveren!

Op dreef voor...

Levenslang wonen

 • Durven om nieuwe woonvormen meer mogelijk te maken, zoals samenhuizen of een mobiele mantelzorgwoning in de tuin.
 • Inzetten op betaalbaar wonen, zeker ook voor jonge mensen. Denk aan formules van erfpacht en hamsterwonen, waarbij eerder betaalde huur voor het pand wordt verrekend in de aankoopprijs.
 • Mensen met zorgnoden levenslang thuis laten wonen. Als dat niet kan, moeten aangepaste (sociale huur)woningen en zorg beschikbaar zijn in de buurt.
 • Toegankelijke openbare ruimte.
 • Een eenvoudig systeem van premies voor woningaanpassingen en inzetten op meegroeiwoningen.
 • Meer gezinszorg en ondersteuning in de thuissituatie voor wie dat nodig heeft.
   

Mobiliteit voor iedereen

 • Kunnen gaan werken, op bezoek gaan bij vrienden, de dokter kunnen raadplegen… het is zo belangrijk om je goed te voelen.
 • Mensen met een zorgnood even mobiel maken als anderen, o.m. door toegankelijk openbaar vervoer, is daarbij de sleutel.
 • Diensten voor Aangepast Vervoer toelaten op de taxi- en busstroken te rijden.
   

Vrijwilligers

 • Informatie en begeleiding voor mantelzorgers.
 • Een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
 • Dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf, zodat mantelzorgers op adem kunnen komen.
 • Kinderen de kans geven echt kind te laten zijn. Extra ondersteuning voor jonge mantelzorgers en bijzondere aandacht voor langdurig zieke kinderen.
   

Strijd tegen eenzaamheid

 • De strijd tegen eenzaamheid aangaan, met specifieke aandacht voor alleenstaanden.
 • Mensen bij elkaar brengen, ook over generaties heen, door buurtzorgnetwerken, verenigingen en sociaal-artistieke projecten, want een goed sociaal netwerk draagt bij tot meer welbevinden en een goede gezondheid.
 • Ontmoeting tussen generaties meer mogelijk maken en aanmoedigen, bijv. kinderopvang in woonzorgcentra.
   

Geestelijke gezondheid

 • Het taboe rond geestelijke gezondheidsproblemen verder doorbreken.
 • Aandacht voor geestelijke gezondheid in álle beleidsdomeinen en verdubbeling van het budget.
 • Ook voor jongeren en ouderen terugbetaalde consultaties bij de psycholoog.
 • Zorgzame omgang met kinderen wanneer hun ouders zorg of hulpverlening nodig hebben
   

Intergenerationeel samenwerken

 • Ontmoeting tussen generaties meer mogelijk maken en aanmoedigen, bijv. kinderopvang in woonzorgcentra.
 • Stief- en zorgkleinkinderen gelijkstellen met natuurlijke kinderen in de schenk- en erfbelasting.
 • Tijdskrediet voor werkende grootouders om te zorgen voor de kleinkinderen.
 • Het principe van plaatsvervulling voor neven en nichten doortrekken voor de berekening van erfbelasting.
   

Kinderen

 • Kinderen een stem geven, o.m. bij scheiding van hun ouders en in de jeugdhulp.
 • Een naadloze overgang van de hulpverlening bij het bereiken van meerderjarigheid.
 • Een uitgebreidere (gezondheids)screening bij pasgeboren kinderen.
 • Pleegzorg als eerste keuze als kinderen niet thuis kunnen opgroeien en een aangepast ouderschapsverlof voor pleegouders.
 • Aandacht van scholen voor gezonde voeding en beweging.
   

Gezin

 • Betaalbare, kwaliteitsvolle en flexibele kinderopvang, en goede samenwerking tussen opvang, onderwijs, sport en vrije tijd.
 • Een werknemersstatuut voor onthaalouders.
 • Het Groeipakket (kinderbijslag) verfijnen met een leeftijdstoeslag en gezinsmodulatie.
 • Tijdskrediet voor werkende grootouders om te zorgen voor de kleinkinderen en flexibeler ouderschapsverlof tot de kinderen 18 jaar zijn.
 • Dialoog en bemiddeling voor gezinnen in moeilijke situaties of conflict.
 • Een Huis van het Kind, met o.a. opvoedings- en gezinsondersteuning en het lokaal loket kinderopvang, in elke gemeente.
 • Investeren in kraamzorg.

CV

°11 januari 1964
Heeft samen met haar echtgenoot drie kinderen.

Licentiaat in de Rechten

2019 - heden

Vlaams Volksvertegenwoordiger:
- Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding (tweede ondervoorzitter)
- Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid)
- Commissie voor Onderwijs (plaatsvervangend lid)
- Onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang (vast lid situatie op 23 maart 2022)
- Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid (plaatsvervangend lid 21 oktober 2020 - 31 december 2020)
- Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid (vast lid 3 juni 2020 - 21 oktober 2020)

2014  - 2019

Vlaams Volksvertegenwoordiger:
- Commissie voor Onderwijs (plaatsvervangend lid 15 oktober 2014 - 25 mei 2019)
- Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen (plaatsvervangend lid 15 oktober 2014 - 25 mei 2019)
- Commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering (plaatsvervangend lid 14 januari 2015 - 25 mei 2019)
- Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (vast lid 15 oktober 2014 - 25 mei 2019)
- Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (eerste ondervoorzitter 19 november 2014 - 25 mei 2019)
- Commissie Grensoverschrijdend Gedrag (voorzitter 25 oktober 2017 - 27 juli 2018)
- Commissie inzake het grensoverschrijdend gedrag in de sport (voorzitter 21 juni 2017 - 27 oktober 2017)
- Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (vast lid 15 oktober 2014 - 18 november 2014)

2009 - 2014

Vlaams Volksvertegenwoordiger:
- Voorzitter Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid (dec. '12 - mei '14)
- Vast lid Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid (2009 - dec. '12)
- Vast lid Commissie ad hoc Jeugdzorg (juli '10 - juli '11)
- Plaatsvervangend lid Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (febr. '12 - mei '14)
- Plaatsvervangend lid Commissie ad hoc Hoger Onderwijs (febr. '10 - juli '10)
- Plaatsvervangend lid Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen (2009 - 2014)

2005 - 2008

Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers:
- vast lid Commissie Binnenlandse Zaken
- vast lid Commissie Justitie
- vast lid Commissie Familierecht

1994 - 2005

Secretaris van de provincieraad (2000 - 2005)
Lid van de Antwerpse provincieraad (1994 - 2005)

1989 - heden

Schepen voor sociale zaken en welzijn (2021 - )
Gemeente
raadslid (2019 - 2021 )
OCMW-voorzitter (2013 - 2018)
Schepen van cultuur (2013 - 2018)
Burgemeester (1995 - 2012)
Schepen van financiën en jeugd (1989 - 1994)

Andere

Lid van OVSG (Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten)
Voorzitter Woonzorgcentrum De Buurt Zoersel
Lid Raad van Bestuur Centraal beheer Heilig Graf scholen vzw
Voorzitter vzw Stokpaardje

#GedrevenSchryvers